مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمانشاه: فرهنگ اساس توسعه جوامع مختلف است