تجهيز پايانه تاکسيراني صادقيه به دوربين هاي نظارت تصويري