انحصار تولید برخی از داروهای نوترکیب توسط ایران شکسته شد