بسیج دانشجویی در برابر هرگونه فعالیت ساختارشکنانه در دانشگاه خواهد ایستاد