آغاز پروژه حذف ابعاد انقلابی محمدرضا لطفی در رسانه‌های ملکه؛ چگونه پیرمرد ریش سفید موسیقی ایران تلا