مالک کارخانه سامان کاشی گام اساسی را در رفع مشکلات کارگران بردارد