رییس شورای عالی استانها: آموزش اعضای شوراها اولویت امسال است