محدودیت زمانی مسابقات بین‌المللی قرآن تأثیر آن را بر جامعه عینیت نمی‌بخشد