خبرنگاران فیش‌های واریزی بیمه را ارائه دهند تا عین مبلغ به حسابشان واریز شود