امروز بنياد مفتخر به زنده نگه داشتن ياد و نام شهداست