ورزشکار خراسان شمالی به مسابقات جهانی پینگ پنگ اعزام می شود