اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای مدارس عشایری در حال پیگیری است