استاندار قزوین: اردوهای جهادی بهترین ممارست واگذاری مسوولیت ها به جوانان است