ساکنان بافت‌هاي فرسوده در هنگام نوسازي از تراکم تشويقي بهره‌مند مي‌شوند