تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در دستور کار قرار دارد