جانمایی درست مدارس به رفع مشكلات آموزش و پرورش کمک می کند