پاکستان گشودن جاده ارتباطی هند به افغانستان را رد کرد