اعطای 24 میلیارد تومان وام اقتصاد مقاومتی در قزوین