گزارش دومین روز از مراسم اعتکاف دانشگاه شهید بهشتی