ایران برای مشارکت در صنعت خودروسازی آمادگی دارد/ در واردات محدودیت غیرتعرفه‌ای نداریم