تصویب تعهدات اپراتورهای میزبان در مقابل دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت