تاکید استاندار خراسان رضوی بر لزوم مشورت دستگاههای اجرایی با شوراها