سازمان ملل : آوارگی 3500 کودک فلسطینی در اردوگاه یرموک