تولیدکنندگان کشور در مسیر پیشرفت از حرکت نمی‌ایستند