تعداد کتابخانه‌ها جوابگوی نیاز مطالعه‌کنندگان نیست