قیمت‌ اجاره مسکن با کاهش نرخ سود بانکی افزایش یافت