پیروزی خانگی رم مقابل جنوا و بازگشت موقت به رده دوم