جلسه امروز سازمان ليگ با هدايتي/ وعده پرداخت ٣٠٠ ميليون بابت بليت فروشي