مجتبی مطهری: امام هیچ‌وقت تحت تأثیر آقای هاشمی نبود