اصل بی طرفی توسط مجریان انتخابات در استان رعایت شود