بهبود کمی و کیفی خدمات آموزشی نیازمند اعتبارات بیشتری است