فعالیت‌های سرای علمی و فرهنگی اهل قلم نمایشگاه کتاب تشریح می‌شود