ماجرای نمره بیستی که شهید مطهری گرفت/ خواب شهید مطهری چگونه تعبیر شد