برنامه توليد سالانه ۳ ميليون خودرو در کشور تا ۶ سال آينده