باقری: چشم انتظار حضور صد هزار تماشاگر هستیم/محرومیت 9 ماهه برای خانزاده زیاد است