اعزام نیروهای کویتی به اردن برای شرکت در رزمایش ...