مدرسه خاتم الاوصیاء پیش رو در عرصه بینش افزایی طلاب