حضور شرکت های متخصص و جوان، ویژگی مثبت پنجمین جشنواره فاوا است