تحرکات دشمنان نشان دهندۀ عمق نفوذ اسلام در غرب است