جهاد در زمان کنونی تنها در فلسطین اشغالی موضوعیت دارد