چرا رئیس جمهور تیم مذاکره کننده هسته ای را کم حافظه نامید؟!