اعلام ترکیب قزاقستان و حضور کالیف، نیازبیکوف و تینالیف