برنامه تولید سالانه 3 میلیون خودرو در کشور تا 6 سال آینده