۳۸ هزار شورای شهر و روستا در کشور فعال است/ عضویت ۱۱۷ هزار نفر