دو تن گیاهان کوهی در منطقه سمیرم از متخلفان گرفته شد