حمایت ترکیه از انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیه