تشکر رضاداد از ایوبی برای برداشتن بار مسئولیت از روی دوش خود