راه اندازی کانون دانش آموختگان در مدارس علمیه فارس