همدلی و مساعدت از عوامل مهم انجام برنامه‌های فرهنگی است