بسیج ظرفیت ارزشمندی برای محرومیت زدایی در استان قزوین است